I1: SSB-2,4kHz und CW-300Hz KVG-Filter mit 2xP8002 - Anpaßverstärker incl. Relaisumschaltung.

 

I2: SSB-2,4khz Filterdurchlaßkurve: +/- 2,5kHz

 

I3: SSB-2,4kHz Filterdurchlaßkurve: +/- 5kHz

 

I4: CW-300Hz Filterdurchlaßkurve

 

 

I5: SSB-1,8kHz und CW-500Hz Inrad-Filter mit 2N4856 - Anpaßverstärker incl. Relaisumschaltung.

 

I6: SSB-1,8kHz Filterdurchlaßkurve

 

I7: CW-300Hz + 500Hz Filterdurchlaßkurve

 

I8: CW-500Hz Filterdurchlaßkurve